Магнезиев цитрат

Предимства на магнезиевия цитрат спрямо неорганично свързан магнезий (магнезиев оксид) и други органично свързани магнезиеви форми.

магнезиев цитратВ индустриализираните страни през последните години  има широко разпространен хроничен магнезиев дефицит. Въз основа на епидемиологичните данни, хронично недостатъчното количество диетичен прием на магнезий предполага развитие на сърдечно-съдови заболявания, остеопороза и астма. Ефикасността на всяка магнезиева добавка силно зависи от бионаличността на нейната форма, която все още не е достатъчно проучена за множество магнезиеви препарати досега. Различната бионаличност на  магнезиевите форми могат да обяснят конфликтните клинични открития на предишни магнезиеви интервенционни изследвания. При  проведено  рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване се сравнява относителната бионаличност на три магнезиеви препарата Mg аминокиселинен хелат (Mg AAC), Mg цитрат и Mg оксид.  На 46 здрави доброволци  разпределени на случаен принцип в три паралелни групи за лечение (Mg AAC, Mg цитрат и Mg оксид, осигуряващи 300 mg елементарен Mg / ден всеки) и плацебо. Субектите са имали дневен прием на магнезий от храна, равна на референтния прием на нутриенти (RNI) 20%. Продължителността на проучването е била 60 дни, а доброволците са били натоварени да осигурят 24 часа сбор на урина, проби от слюнка и кръвни проби на гладно в началото (ден 1), 24 часа след първия магнезиев прием (остър прием в ден 3)  и накрая на 60-те дни (хроничен приема на 61-ия ден). Магнезиевото съдържание на всички проби се определя чрез атомно-абсорбционна спектрофотометрия. Всичкият статистически анализ е извършен с помощта на анализ на ковариация (ANCOVA). При органичните форми на Mg (аминокиселинен хелат и цитрат) има значително увеличение на отделянето на Mg в урината в сравнение с Mg оксид и плацебо след 60 дни.

Само магнезиев цитрат може значително да увеличи плазмените Mg концентрации както след остра, така и хронична доза.

Не са установени значими разлики в концентрацията на Mg на червените кръвни клетки между трите групи на лечение, както с остра, така и хронична доза. При острия прием не е имало значителен ефект между групите върху концентрацията на Mg в слюнка, но след 60 дни в групата, лекувана с Mg цитрат, магнезиевата концентрация на слюнчените се увеличава значително.

Заключението от клиничното проучване е:

Екскрецията на магнезий в урината е основна детерминанта на магнезийното състояние на организма и осигурява значителна информация за бионаличността на магнезиевите соли. Увеличаването на плазмената концентрация на магнезий е клинично значимо. Ежедневните магнезиеви данни за урината показват по-висока абсорбция на органичните магнезиеви препарати магнезиев цитрат и аминокиселинен хелат след 60 дни на прием, отколкото Mg оксид или плацебо. Този ефект може да се обясни с по-добрата разтворимост на органични магнезиеви съединения. Липсата на увеличение на екскрецията на магнезий в бъбреците с магнезиев оксид може да бъде причинена от осмотични ефекти, увеличаващи обема на изпражненията и чревната подвижност и по този начин намалявайки пълната степен на абсорбция. Ефективността на оралната магнезиева добавка се определя значително от способността му да увеличава концентрацията на магнезий в плазмата.

Магнезиев цитрат значително увеличава концентрацията на магнезий в плазмата, както в дните 3 и 61.

Също така, концентрацията на Mg в слюнка на групата приемаща магнезиев цитрат е по-висока в сравнение с изходното ниво. В настоящото изследване беше установено, че Mg цитратът е най-биодостъпната  форма, водеща до най-голяма серумна концентрация на магнезий както след остра, така и хронична доза. Магнезиевият цитрат е полезен за терапията на магнезиев дефицит със симптоми на невромускулно увреждане, крампи на мускулите и др. Както краткосрочното, така и дългосрочното заместване на тази добре поносима магнезиева сол е ефективно за увеличаване на концентрацията на магнезий в плазмата.

магнезиев цитрат